Shahana Urooj Kazmi

Shahana Urooj Kazmi - Pakistan

Shahana Urooj Kazmi

Jinnah University for Women

shahanaurooj@uok.edu.pk