Ukraine

   

Vynograd - Ukraine edited

Nataliya Vynograd, PhD

     Department of Epidemiology

    Danylo Halytsky Lviv National Medical University

vynogradNO@ukr.net